Op maandag 31 januari 2022 is de dag van de kandidaatstelling. Partijen die mee willen doen aan de gemeenteraadsverkiezing moeten op die dag hun kandidatenlijst inleveren. Dit kan op afspraak tussen 9.00 en 17.00 uur bij het centraal stembureau in het gemeentehuis aan Koningsplein 1.

Deze persoon moet bevoegd zijn tot deelneming aan de gemeenteraadsverkiezing op (14, 15) 16 maart 2022. Op de lijst moet minimaal 1 en mogen maximaal 50 kandidaten worden geplaatst.

Kandidatenlijst maken

In december kunt u de Ondersteunende Software Verkeizingen (OSV) downloaden via de website van de Kiesraad(externe link). Deze software moet u gebruiken voor het opstellen van de kandidatenlijst.

Verklaring van instemming

Van iedere kandidaat die voorkomt op de kandidatenlijst moet een schriftelijke verklaring worden ingeleverd dat hij/zij instemt met de kandidaatstelling op de betreffende lijst. Deze verklaring kan achteraf niet worden ingetrokken. Nog niet in de raad zittende kandidaten moeten een kopie van een geldig identiteitsbewijs inleveren.

Let op: het identiteitsbewijs moet geldig zijn tot en met de dag van de kandidaatstelling op 31 januari 2022.

Voor de juiste schrijfwijze voor de kandidatenlijst vragen we ook aan zittende leden die zich kandidaat stellen een geldig identiteitsbewijs. Ontbreekt dit geldige identiteitsbewijs dan wordt de kandidatuur door het centraal stembureau, na verzuimprocedure (op 4 februari 2022), definitief geschrapt.

Verklaring voorgenomen vestiging

Staan er kandidaten op de lijst die (nog) niet in de gemeente Ridderkerk wonen? Dan moet er van deze kandidaten een verklaring ingeleverd worden waaruit blijkt dat zij van plan zijn zich te vestigen in de gemeente Ridderkerk in geval van een benoeming.

Ondersteuningsverklaringen

Een nieuwe partij of een partij met een blanco lijst (zonder aanduiding) moet minimaal 20 schriftelijke verklaringen van kiezers inleveren dat zij de lijst ondersteunen. Op deze verklaringen worden de kandidaten op dezelfde wijze en volgorde overgenomen als op de kandidatenlijst. De verklaring kan worden afgelegd van 3 januari tot en met 31 januari 2022 in het gemeentehuis (Koningsplein 1). Voorwaarde is dat de ondersteuner als inwoner en als kiezer geregistreerd staat in de gemeente Ridderkerk. De kiezer moet zich legitimeren en deze verklaring in persoon afleggen aan de balie.

Waarborgsom

Een partij die voor het eerst deelneemt aan de gemeenteraadsverkiezingen moet een waarborgsom van €225,- betalen. Dit bedrag moet vóór 17 januari 2022 zijn ontvangen op rekeningnummer NL68BNGH0285007149 onder vermelding van: ‘waarborgsom kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezing Ridderkerk + naam van de politieke partij’.

Als het bedrag op de rekening staat, wordt een bewijs van betaling afgegeven. De waarborgsom wordt terugbetaald als de partij minimaal 75% van de kiesdeler behaalt of als de partij geen geldige lijst heeft ingeleverd.

Overzicht in te leveren stukken

  • Een kandidatenlijst (model H1)
  • USB-stick met daarop de kandidatenlijst in OSV
  • Van iedere kandidaat op de lijst een verklaring van instemming (model H9)
  • Van iedere kandidaat op de lijst een kopie van de voor- en achterzijde van het geldig legitimatiebewijs
  • Een verklaring van voorgenomen vestiging van de kandidaat die nog niet in Ridderkerk woont
  • Een machtiging van de partij aan de indiener van de lijst om de naam van de partij boven de lijst te zetten (model H3-1 of H3-2 bij een lijstverbinding)
  • Ten minste 20 ondersteuningsverklaringen (model H4) (bij nieuwe registratie of blanco lijst)
  • Verklaring van de ontvangen waarborgsom. (model H14) (bij nieuwe registratie)

Zittingen centraal stembureau

Op dinsdag 1 februari 2022 om 16.00 uur beoordeelt het centraal stembureau in een besloten zitting de ingeleverde lijsten. Bij verzuimen wordt de indiener van de stukken hiervan op de hoogte gesteld. Deze indiener krijgt nog twee dagen de gelegenheid om de ontbrekende of onvolledige stukken aan te vullen bij het gemeentelijk centraal stembureau. Dat kan op:

  • woensdag 2 februari 2022 van 9.00 tot 17.00 uur
  • donderdag 3 februari 2022 van 9.00 tot 17.00 uur

Op vrijdag 4 februari 2022 om 10.00 uur is een openbare zitting van het centraal stembureau. Het centraal stembureau beslist dan over de geldigheid van de lijsten, de daarop voorkomende kandidaten en de aanduidingen. Waar de zittingen plaatsvinden, wordt later op de gemeentelijke website bekend gemaakt. Iedere belanghebbende kan daarna tot uiterlijk 8 februari 2022 beroep instellen bij de Raad van State afdeling Bestuursrechtspraak.

Nummering lijsten

De nummering van de geldige kandidatenlijsten gebeurt op 4 februari 2022 in een openbare zitting van het centraal stembureau. Het aantal stemmen dat de partijen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 hebben behaald, bepaalt de volgorde van toekenning van de nummers. Zijn er (meerdere) nieuwe partijen, dan krijgen deze een lijstnummer door loting.

Meer informatie

Heeft u vragen over de kandidaatstelling? Stuur een e-mail naar Team Verkiezingen via verkiezingen@ridderkerk.nl of bel (0180) 451 234.